กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยสิทธิ ยศพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ