กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพนิดา แก้วใสทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ