กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุพจน์ พงุดทา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ