กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระมหาฤทธิ์ศักดิ์ ญาณาภิรโต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระมหาปภาพิช วชิรธมฺโม
ครู

พระมหาวัชระ วชิรญาโณ
ครู