ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 65 ถึง 12 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20 มี.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร ม.1 ถึง ม.6 เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม
07 พ.ค. 65 ถึง 17 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕